Leaton GOJISAN Logo gojisan

Как да участваш в нашите игри

Как да участваш в играта?

Следи продуктовата страница на Leaton (@LeatonBulgaria) в социалната мрежа Facebook. Периодично ще публикуваме пост с игра („Играта“) в продуктовата страница.

Какво да правиш?

Постът, който ще публикуваме, съдържа въпрос или друго условие. За да се включиш в Играта, е достатъчно да отговориш правилно на въпроса с коментар под поста или да изпълниш условието, което е посочено. Внимавай: състезават се само коментарите под поста на стената ни. Всеки участник има право да участва в Играта само веднъж.

Кой, какво и как ще спечели?

Броят на печелившите и конкретните награди за всяка игра ще бъдат посочени в текста към поста. За да спечели даден участник, трябва да е отговорил правилно на въпроса или да е изпълнил условието на играта. Печелившите се теглят на случаен принцип чрез специализиран софтуер.

Колко продължава Играта?

Игрите стартират в деня и часа на публикуване и завършват след шест дни в 23.59 часа, ако не е упоменат различен от този срок в условията на съответната игра. Играта е активна между посочените в предходното изречение дата и час на стартиране и дата и час на финал. В рамките на три работни дни след изтичането на този срок, спечелилите се теглят на случаен принцип и се обявяват на Facebook страницата на Leaton.*

Колко награди има в Играта?

В Играта ще бъдат предоставени предметни награди от Leaton (всеки път се упоменават в текста на поста).

Как ще получиш наградата си, ако си сред спечелилите?

В рамките на деня на теглене на печелившите ще публикуваме имената на късметлиите, които ще споделим и в коментар на поста на Играта. Ще очакваме да се свържеш с нас, като ни пишеш лично съобщение с три имена, адрес за доставка и мобилен телефон за връзка, за да изпратим наградата ти по куриер на територията на България на наши разноски. Имаш на разположение една седмица от публикуването на спечелилите, за да ни отговориш. В противен случай наградата отива при първата резерва според реда на изтеглянето й. Успех!

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

Игрите на Facebook страницата на Leaton са организирани от „МАГНАФАРМ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, ЕИК 131107072, със седалище и адрес на управление и адрес за упражняване на дейността в София 1700, ул. “Професор Александър Фол” 2, вх. Б, ет.7. Kореспонденция с „МАГНАФАРМ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД относно игрите на Facebook страницата на Leaton се извършва чрез връзката към Facebook Messenger на страницата на Leaton.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1.Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Играта („Официални правила”).

2.2. Официалните правила са публикувани на официалния сайт на Leaton - https://www.leatongojisan.bg/

2.3. Конкретните условия към всяка игра са публикувани в описанието на поста към нея на страницата https://www.facebook.com/LeatonBulgaria

2.4.Организаторът си запазва правото по всяко време да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила веднага след публикуването им на https://www.facebook.com/LeatonBulgaria

2.5. С участието си в Играта участниците приемат Официалните правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Играта.

2.6. Играта не изисква залог и никой Участник в нея не може да загуби нищо, поради което не представлява хазарт.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

Играта се организира и провежда в интернет на български език. Спечелените от Играта награди се доставят само на територията на Република България.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. Право на участие имат всички дееспособни и пълнолетни физически лица, които са се съгласили съгласно 2.5 по-горе да спазват Официалните правила на Играта.

4.2. За участие в Играта не се изисква закупуване на продукт или услуга.

4.3. В Играта нямат право да участват служители на Организаторa, както и техните роднини по права линия и по съребрена линия до първа степен.

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

Всяка игра стартира в деня и часа на публикуване и завършва след шест дни в 23.59 часа, ако не е упоменат различен от този срок в условията ѝ съгласно публикацията.

ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

В Играта ще бъдат предоставени предметни награди от Leaton (всеки път се упоменават в текста на поста).

ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

7.1. Следи страницата https://www.facebook.com/LeatonBulgaria. Ще бъде публикуван пост на стената. Постът съдържа въпрос или друго условие.

7.2. След като видиш поста, трябва да отговориш на въпроса с коментар под него, или да изпълниш условието, поставено в поста.

7.3. Сред всички, отговорили на въпроса чрез коментари, или изпълнили другото описано в поста условие, в томбола ще бъдат изтеглени 2 пъти повече души, отколкото са наградите - първата половина (по реда на теглене) печелят наградите, а останалите ще са резерви. Победителите се теглят чрез: RANDOM PICKER NAME, https://commentpicker.com/random-name-picker.php

7.4. В томболата участват само коментиралите под поста или изпълнилите другото описано условие. Томболата се провежда след приключване на Играта.

7.5. Всеки участник има право да участва в конкретна игра само веднъж.

ЧАСТ 8. УВЕДОМЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

8.1. В рамките на три дни след приключване на Играта ще обявим победителите.

8.2. Ако си сред спечелилите, моля изпрати ни лично съобщение във Facebook, с което да ни предоставиш три имена, адрес за доставка и мобилен телефон за връзка.

*С участието си в Играта, потребителите дават своето изрично съгласие техните имена да могат да бъдат публикувани на Facebook страницата на https://www.facebook.com/LeatonBulgaria

8.3. Имаш на разположение време от една седмица след получаването на съобщението, за да ни предоставиш данните по т. 8.2 тук по-горе.

8.4. Наградите се получават по куриер за сметка на Организатора в рамките на 14 работни дни след обявяване на спечелилите и получаването на отговор с данни за доставка от тяхна страна.

8.5. Организаторът не носи отговорност за недоставяне на награда, ако не си предоставил телефон за контакт, ако не бъдеш открит на предоставения от теб телефон за контакт, ако си предоставил неактивен или некоректен телефон за контакт, както и в случаите, когато си бил надлежно уведомен за посещението на куриера чрез оставяне на съобщение, но не си потърсил своята награда.

ЧАСТ 9.ОТГОВОРНОСТ

9.1. Организаторът не е задължен да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди.

9.2. Организаторът не носи отговорност за недоставени или забавени награди, когато това се дължи на куриера, извършващ доставката им, или когато адресът на доставка или телефонът на спечелилия са непълни/неточни, или получателят не е бил открит на адреса или телефона, както е уговорено в раздел 8 по-горе.

9.3. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за регистрация и участие в Играта поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на интернет, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора.

9.4. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на страницата на Играта, вследствие на неправилното експлоатиране на оборудването на участник.

9.5. Организаторът не гарантира, че регистрацията за участие в Играта ще бъде непрекъсваема, навременна, сигурна и свободна от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън неговия контрол. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация в продуктовата страница във Facebook, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Играта.

ЧАСТ 10. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ

10.1. Всички награди са лични, не може да бъдат заменяни и преотстъпвани и нямат паричен еквивалент.

ЧАСТ 11. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

11.1. Организаторът е администратор на лични данни на участниците, които обработва във връзка с тяхното участие в конкретната игра при стриктно изпълнение на изискванията за защита на личните данни и отговорност към субектите на данните. За повече информация относно личните ви данни и как те се обработват от Организатора, моля запознайте се с Уведомлението за поверителност, публикувано на (линк), и Политиката за поверителност, публикувана на https://magnapharm.eu/files/Privacy-policy-MagnaPharm-Bulgaria.pdf

11.2. Личните данни на участниците ще се използват и съхраняват за срок от 3 (три) месеца след, което ще бъдат изтрити / унищожени. Участникът има право по всяко време да поиска от Организатора заличаване на личните му данни.

ЧАСТ 12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

12.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на https://www.facebook.com/LeatonBulgaria, в случай че установи злоупотреби, нарушаване на правилата или ако настъпят други, налагащи прекратяване обстоятелства. В тези случаи Организаторът не дължи компенсация на участниците.

ЧАСТ 13. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

13.1. Спорове между Организатора и участници се решават чрез преговори и по предвидения в българското законодателство ред.

13.2. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София,ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg